J. J. Scheel

 
 
 
 AKVARIEBLADET 1976:
 
 Akvariebladet:  9. februar 1976
 

Dette blad er i denne måned en hyldest til Oberst J. J. Scheel for den store indsats han har gjort for danske akvariehobby. Vi har hentet forfattere fra nær og fjern, mennesker, der alle har haft tilknytning til fødselaren. Vi kunne finde mange flere, det har vi desværre ikke spalteplads nok til.

 

Oberst Scheel har selv været en flittig skribent til vort blad og hvem ved, måske kan der i fremtiden også falde en artikel på vor vej.

 

Fra AKVARIEBLADETS redaktion, fra Dansk Akvarie Union og alle de, der har haft en nær tilknytning til det arbejde, du i årenes løb har gjort for akvariehobbyen, skal der lyde et stort TIL LYKKE med den runde dag og vore hjerteligste ønsker skal følge dig og din frue på jeres vej til sydlige og varmere himmelstrøg.

 
 
 AKVARIEBLADET 1976:
 
 Oberst J. J. Scheel 60 år
 

Mandag den 9. februar (1976) fylder vor største akvarist, oberst J. J. Scheel, 60 år og har samtidig taget sin afsked fra hæren.
 

Når den danske akvariehobby har nået det høje stade, den har i dag, er hovedårsagen Jørgen Scheels grundige og omfattende oplysningsvirksomhed.

 

Utallige er hans fængslende foredrag i danske akvarieforeninger om alle de mange emner, der er indenfor akvariehobbyen.

 

Ligeledes er Jørgen Scheel den skribent, der i den sidste menneskealder har ydet den største og mest oplysende produktion i danske og udenlandske akvarieblade.

 

I sine unge år blev Jørgen Scheel interesseret i stuekultur, og som det er naturligt for ham, blev han straks opdrætter af vanskelige stuefugle, ligesom hans dyrkning af stueplanter lykkedes bedre end hos de fleste.

 

Da han startede som akvarist, varede perioden med at holde akvariefisk i selskabsakvarie ikke længe, og med sin sædvanlige grundighed og store energi begyndte han at analysere alle sider ved hobbyen.

 

På den tid var det almindeligt, at alle ”fiduser” blev holdt hemmelige, men sådan var kemikeren og matematikeren Jørgen Scheel ikke. Resultaterne af hans grundige analysearbejder blev straks bekendtgjort ved foredrag og i artikler.

 

Herfra kan blandt andet nævnes de mange artikler under mærket JJS om ferskvandskemi, ionbytning, kultveiltegennemluftning, fiskesygdomme, belysningsforhold, vandplantedyrkning, formering – herunder den dengang nye metode om anvendelse af osmose ved klækning af fiskeæg – Guppyens arvelighed og ikke mindst biotopbeskrivelser fra alle de områder, hvor akvariefiskene lever.

 

Jørgen Scheels store interesse blev imidlertid de æglæggende tandkarper, Cyprinodonterne, eller som de kaldes i internationale kredse, ”Killiefisk”.

 

En del af disse Killiefisk, de såkaldte sæsonfisk, leger som bekendt nede i bundlaget, og Jørgen Scheel var den, der oplyste herom og gjorde det almindeligt at anvende tørvestrøelse som det naturlige bundlag i akvariet.

 

Det varede ikke længe, før Jørgen Scheel forsendte og byttede fiskeæg med akvarister og videnskabsmænd over hele verden.  Hans korrespondance blev snart så stor, at den måtte organiseres som duplikerede breve til alle. Disse breve – Killieletters – blev meget efterspurgte og gav alle tænkelige og for de fleste utænkelige oplysninger om Killiefisk.

 

De smukke faaveprægtige tandkarper blev som følge af Jørgen Scheels grundige videnskabelige arbejde snart så populære, at der blev oprettet Killieforeninger i mange lande. Scheelblev helt naturligt straks æresmedlem af de fleste Killieforeninger.

 

Jørgen Scheel arbejdede energisk videre på rent videnskabelig vis med tandkarperne, og det varede ikke længe, før kromosomerne blev undersøgt for alle arternes vedkommende.

 

I 1968 udgav Jørgen Scheel alle Killiefans bibel, nemlig ”Rivulins of the Old World”. Bogen, der er på engelsk, er udgiver af Tropical Fish Hobbyist Publications i USA.

 

Foruden videnskabelige beskrivelser og oplysninger om alle den gamle verdens Killies indeholder ”Rivuling of the Old World” på ca. 500 tættrykte sider, tegninger, forografier, både sort-hvid og farve, der viser, at Jørgen Scheel ikke alene har kunstneriske evner, men også, at han er en af verdens bedste akvariefotografer. Hans fotos af fisk og mikroskopiske præparater er simpelthen enestående.

 

Fra Carlsbergfonden har Jørgen Scheel fået legater til sine videnskabelige arbejder. Flere ekspeditioner til Afrika gav til resultat, at der blev opdaget mange nye fiskearter, som straks efter hjemkomsten blev videnskabeligt beskrevet.

 

Jørgen Scheels videnskabelige arbejder især indenfor fiskekromosomerne har endvidere bevirket, at man for mange af arternes vedkommende har måttet revidere det videnskabelige navn.

 

Alt i alt er ingen fiskeslægt undersøgt og beskrevet så grundigt som netop de æglæggende tandkarper, og Jørgen Scheel kan i dag ikke karakteriseres som akvarist, men som zoolog af verdensformat.
 

Ikke alene akvarieforeninger i Danmark og i udlandet har hædret Jørgen Scheel ved at udnævne ham til æresmedlem, men i 1973 blev han også hædret af videnskaben, idet han blev æresdoktor ved universitetet i Giessen. Denne proklamation har han virkelig fortjent.

 

Af helbredsmæssige grunde forlader Jørgen Scheel og hustru nu Danmark og rejser mod varmere himmelstrøg i Sydeuropa.
 

På alle danske akvaristers vegne ønsker jeg dig hjertelig til lykke på fødselsdagen, ligesom vi ønsker dig et langt og lykkeligt otium i det fremmede. Vi udtaler også håbet om, at du fortsat må have helbred og tid til at arbejde videre med dit livsværk, nemlig det videnskabelige arbejde med de æglæggende tandkarper og kromosomundersøgelserne.

 

Hans Klementsen, Lyngby Akvarieforening

 
 
AKVARIEBLADET 1989:

 

 

Jørgen Jacob Scheel

f. den 09.02.1916, d. den 13.04.1989

 

Oberst, civilingeniør og greve Jørgen Jacob Scheel er død. Jørgen Scheel blev officer i 1938 og sluttede sin militære karriere som chef for forsvarets motorskole. I det civile liv blev Jørgen Scheel en anerkendt ekspert i afrikanske ferskvandsfisk og snyltedyr. Han var tysk doktor på en afhandling om kromosomforskelle hos killifisk ved universet i Giessen. Når man læser gamle akvarietidsskrifter igennem – danske og udenlandske – støder man gang på gang på signaturen JJS, hvilket med det samme oplyste læseren om, at her var en artikel af høj kvalitet. Utallige er de artikler, som J.J. Scheel har skrevet, og en fællesnævner for dem alle er den

 

grundige bearbejdelse, som har ligget til grund for dem alle. J.J. Scheel var allerede verdensberømt, da han skrev det store værk ”Rivulins of the old world”, der er kendt af enhver killiven jorden over. Lyngby Akvarie-forening udnævnte J.J. Scheel til æresmedlem, og i 1964 fik han tildelt den fælles nordiske røde nål, men ellers kan man ikke sige, at danske akvarister prøvede at holde ved deres berømte landsmand til gavn for akvariehobbyen.
 
Jørgen Jacob Scheel er død, men hans forfatterskab lever til gavn for alle akvarister – æret være hans minde.
                                             Jørgen Wimo