Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / Vedtægter
Vedtægter

LOVE

 

for Københavns Akvarieforening

 

Stiftet 4. maj 1915

 

 

 § 1      Navn og hjemsted

 

                        Foreningens navn er Københavns Akvarieforening.

                        Foreningens hjemsted er København.

 

§ 2       Formål

 

Foreningens almennyttige formål er at varetage og fremme interessen for akvariehobbyen, bl.a. ved afholdelse af møder med foredrag og diskussioner, og ved afholdelse af konkurrencer samt offentlige akva­rieudstillinger.

 

§ 3       Sammenslutning

 

Foreningen kan være tilsluttet såvel landsorganisationer som lokale samarbejds-grupper. Beslutning om ind- og udtræden af sådanne træffes af bestyrelsen.

 

§ 4       Optagelse og udmeldelse

 

Indtegning som medlem finder sted ved henvendelse til et bestyrelses­medlem eller ved indbetaling af årskontingentet til foreningens girokonto. Optagelse finder sted ved bestyrelsesbeslutning. Kan godkendelse som medlem ikke ske, tilbagebetales snarest muligt eventuelt indbetalt beløb. Som juniormedlemmer kan på lig­nende måde optages personer under 18 år. Snarest efter optagelsen gøres medlemmet opmærksom på foreningens love, der kan læses og downloades fra foreningens hjemmeside.

                        Kvittering for indbetalt årskontingent er gyldigt medlemsbevis.

 

Alle medlemmer af et seniormedlems husstand kan deltage i foreningens møder, konkurrencer og øvrige aktiviteter, husstanden regnes dog kun som 1 medlem.

                       

Gæster kan deltage i foreningens møder, dog højst 2 på hinanden følgende gange.

 

Medlemsrettighederne for handlende inden for akvariebranchen er begrænset, idet de ikke kan deltage i medlemskonkurrencer eller gøre indkøb gennem foreningens auktioner. Bestyrelsen kan dog i und­tagelsestilfælde dispensere fra dette.

Udmeldelse skal ske til kassereren inden den 15. december.

 

§ 5       Æresmedlemmer

 

Æresmedlemmer kan efter forud given anbefaling af bestyrelsen udnævnes af en ordinær generalforsamling og er kontingentfri.

 

Korresponderende medlemmer, der ligeledes er kontingentfri, kan optages ved bestyrelsesbeslutning.

 

§ 6       Udelukkelse og eksklusion

 

Skønnes det, at et medlem handler i modstrid med foreningens interesser, kan bestyrelsen midlertidig udelukke vedkommende fra foreningen. Bestyrelsen er pligtig at forelægge sagen på førstkommende generalfor­samling, hvor bestem-melse om endelig eksklusion træffes ved simpel stemmeflerhed, og hvor vedkom-mende medlem har ret til at være til stede og tage ordet.

 

Såfremt mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer ved skriftlig begæring til bestyrelsen fordrer et medlem ekskluderet, er bestyrelsen pligtig straks at suspendere vedkommende medlem og forelægge spørgsmålet om eksklusion ved førstkommende generalfor­samling.

 

Et en gang ekskluderet medlem kan kun genoptages i foreningen ved generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 7       Akvariebladet

 

Foreningen udgiver Akvariebladet, der tilsendes medlemmerne vederlagsfrit.

 

Ansvarshavende redaktør udpeges af bestyrelsen.

Redaktøren deltager i bestyrelsesmøderne.
 
Stk. 2. Denne paragraf bortfalder pr. 1. januar 2020.

 

§ 8                 Kontingent

 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

 

Kontingentet skal være betalt inden den 15. februar, i modsat fald kan det opkræves pr. post med tillæg af portoudgifter. Indløses opkrævningen ikke inden for fastsat tid, slettes vedkommende medlem.

    

§ 9                 Regnskab og revision

 

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal omfatte driftsregnskab og status.

 

Regnskabet skal revideres snarest efter afslutningen, dog senest den 31. januar. Bilagskontrollanter har når som helst ret til at efterse regnskab og kassebeholdning og skal årligt foretage mindst een uanmeldt revision. Bilagskontrollanter kan gennem formanden forlange indkaldt til bestyrelses­møde.

 

Kassererens kontante kassebeholdning og indestående på driftskonti må ikke overstige de af bestyrelsen nærmere fastsatte beløb. Formand og kasserer kan hæve individuelt på driftskonti.

Øvrige midler indsættes på bankkonto eller anbringes i værdipapirer, som opbevares i depot. Formand og kasserer kan i fællesskab hæve midler fra bankkonto eller depot.

 

Formand og kasserer, kan optage lån på foreningens vegne, når bestyrelsens og generalforsamlingens samtykke, i hvert enkelt tilfælde, er indhentet på forhånd.

 

§ 10     Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeberetti­gede er ethvert medlem, som har betalt kontingent. Et fremmødt medlem kan udover sin personlige stemme afgive stemme ved èn skriftlig fuldmagt.

 

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.
Elektronisk post/email betragtes i denne forbindelse som skriftlig meddelelse.
Medlemmer uden email adresse vil fortsat få tilsendt skriftlig indkaldelse på papir.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelses­dato.

 

Beslutninger angående sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan afvises af generalforsamlingen.

 

Over forhandlingerne føres protokol, som har bevisende kraft, når den er underskrevet af dirigenten.

 

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Regnskab med status fremlægges til godkendelse

4. Forslag fra medlemmerne

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Valg af bestyrelse og suppleanter

7. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant

8. Eventuelt

 

Hvor ikke lovene foreskriver noget andet, sker afstemningen efter regler for almindeligt flertalsvalg ved håndsoprækning eller på anden efter dirigentens skøn formålstjenlig måde. Når bestyrelsen eller ti tilstede­værende medlemmer forlanger det, foretages skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 30 medlemmer stiller skriftligt motiveret forlangende herom. Mindst to trediedele af dette antal er pligtige til at møde op og forsvare forslaget. I modsat fald kan bestyrelsen forkaste det.

 

De ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles på samme måde som de ordinære, og bestyrelsen er pligtig at beramme dem til afholdelse senest en måned efter, at begæringen er kommet bestyrelsen i hænde.

 

§ 11     Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Hvis foreningens medlemstal ikke overstiger 50 medlemmer, opgjort pr. 31/12 året før, kan bestyrelsen reduceres til 4 medlemmer.

 

Hvis foreningens medlemstal ikke overstiger 35 medlemmer, opgjort pr. 31/12 året før, kan bestyrelsen reduceres til 3 medlemmer.
 

Valget foregår efter regler for almindeligt flertalsvalg og gælder for en periode af 2 år.

 

De ulige år vælges formanden og hvis mere end tre bestyrelsesmedlemmer 1 bestyrelsesmedlem.

 

De lige år vælges næstformanden, kassereren og hvis mere end 4 bestyrelsesmedlemmer det sidste bestyrelsesmedlem.

 

Bestyrelsen fordeler forretningerne mellem sig.

 

Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 kasserersuppleant, endvidere 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.

 

Bestyrelsen kan supplere sig med de udvalg, som bestyrelsen skønner nødvendige for foreningens trivsel.

 

Bestyrelsen bestemmer forretningsgangen. Den afgør foreløbig alle de spørgsmål, som ikke uden ulempe kan opsættes til en generalforsamling.

 

Formanden sammenkalder bestyrelsen til møder, når han finder anledning dertil, eller når to af dens medlemmer begærer det. Der føres protokol over bestyrelsesmøderne.

 

§ 12    Lovændringer

 

Ændringer i og tillæg til lovene kan kun vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer.

 

§ 13    Opløsning.

 

Til opløsning at foreningen kræves, at beslutningen herom vedtages ved to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger med to trediedele at de afgivne stemmer.

 

De tilstedeværende midler, formue og ejendele kan ikke under nogen omstændigheder fordeles mellem medlemmerne, men skal anvendes i overensstemmelse med foreningens almennyttige formål og tilfalde den til enhver tid værende øverste institution inden for akvariehobbyen og anvendes til fremme af denne.

 

Ændret på generalforsamlingerne den 5. marts 1985, den 2. marts 1993, den 7. marts 1995, den 22. juni 1995, den 3. april 1996, den 4. april 2000, den 2. april 2002, den 1. april 2003, den 8. april 2008, den 7. april 2009, den 2. april 2013, den 7.april 2015 samt den 1. april 2019.

 


Print this page