Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / De gamle koryfæer / Engelhard Lind
Engelhard Lind

DANSK AKVARIEBLAD 1968:
 
 
 
Den 1. januar 1968 døde Engelhard Lind, 66 år gammel.Med ham har dansk akvarrihobby mistet en af sine centrqle skikkelser, kendt og agtet af de fleste danske akvarister, I Dansk Akvarie Union mindes vi Engelhard Lind, fordi han var med til Unionens oprettelse i 1945 og dens næstformand i perioden indtil 1949. I den periode var han ofte, under dr. Bruuns talrige udenlandsrejser, fungerende formand, og i perioden 1949-52 og atter i 1958-62 var han formand for Dansk akvarie Union.
 
Engelhard Lind var en af de akvarister, der gad. Gad bruge sin tid til det ofte trælse organisationsarbejde, gad skrive artikler og holde foredrag rundt om i landet og (kendt) ved sine artikler i Dansk Akvarie Blad.
 
Engelhard Lind efterlader en tom plads, der bliver svær at udfylde.
 
Arne Schiøtz
Det var med den allerstørste sorg, at vi i Københavns Akvarieforening modtog meddelelsen om Engelhard Lind's alt for tidlige død. Nok vidste vi, at vor højt skattede æresformand var syg og havde været det i nogen tid. Men vi, der har kendt Engelhard Lind og har set, hvor meget han kunne overkomme, og hvilken energi og livsbekræftende vilje, han var i besiddelse af, havde aldrig tænkt den tanke, at vi så hurtigt og så pludseligt skulle miste den mand, der gennem mere end 20 år stod som det samlende midtpunkt, ikke alene i Københavns Akvarieforening, men indenfor al dansk akvarie-hobby.
 
Der er allerede, ved Engelhard Linds 60 års fødselsdag i 1961, her i Dansk Akvarie Blad skrevet et løsblad med de vigtigste data i Engelhard Linds lange virke inden for dansk akvarie-hobby. Men det er vel først nu, hvor vi ikke længere har ham blandt os, at vi til fulde forstår den betydning, han har haft indenfor hobbyen, og især for os alle i Københavns Akvarieforening. Nok havde Lind trukket sig tilbage fra alle officielle tillidshverv indenfor såvel Dansk Akvarie Union, Dansk Akvarie Blad som Københavns Akvarieforening, men som æresformand deltog Lind altid i de bestyrelsesmøder, der havde særlig betydning for Københavns Akvarieforening, ligesom han også altid var blandt repræsentanterne for foreningen ved Dansk Akvarie Unions repræsentantskabsmøder, og begge steder nød vi godt af hans rige erfaringer og gode råd.
 
Engelhard Lind nød stor anseelse blandt alle, han kom i berøring med. Han var altid parat til at yde en indsats for hobbyen. Ingen opgave var for stor eller vanskelig, og intet problem for ringe for Engelhard Lind. Hvad enten det drejede sig om de store, pragtfulde udstillinger, som han var en mester i at fremtrylle, eller interne revyforestillinger, sommerudflugter, hjemmekonkurrencer, medlemsmøder etc., altid var Engelhard Lind den rolige, myndige leder med det store overblik, tilfulde sit ansvar bevidst. Også den begyndende akvarists og især juniorernes problemer tog han sig gerne af. Hvor mange har ikke hos ham hentet den første lærdom om plejen af tropiske akvariefisk.
 
Det var svært at sige Engelhard Lind tak nok for alt, hvad han har betydet for Københavns Akvarieforening, mens han levede - i dag er det umuligt. Men det er en glæde at tænke på, at netop han ved Københavns Akvarieforenings 50 års jubilæum d. 4. maj 1965 blev benådet med Ridderkorset af Dannebrogsordenen - et synligt bevis på samfundets tak til Engelhard Lind. Samtidig modtog han som den første Københavns Akvarieforenings ved dette jubilæum nyindstiftede æresmedalje. Ved tidligere lejligheder havde han modtaget foreningens æresemblem og (var blevet) udnævnt til æresmedlem. Ved sin afgang som formand i 1960 blev han udnævnt til Københavns Akvarieforenings første æresformand. Med Engelhardt Linds død er et stort og rigt kapitel i Københavns Akvarieforenings historie nu til ende, men mindet om ham vil leve så længe, foreningen består.
 
Æret være hans minde.
 
J. V. Rasmussen
 
 
UDDRAG AF KØBENHAVNS AKVARIEFORENINGS ÅRSBERETNING 1. OKTOBER 1967 - 30. SEPTEMBER 1968:
 
Mange erindrer sikkert, at Københavns Akvarieforenings æresformand Engelhard Lind afgik ved døden den 1. januar 1968, kun 66 år gammel. Engelhard Lind var i næsten 17 år, fra 1943 til 1960, kun afbrudt i få måneder i 1954, formand for københavns Akvarieforening. Ved sin tilbagetræden i 1960 blev Engelhard Lind udnævnt til foreningens første og eneste æresformand. I forvejen havde Engelhard Lind modtaget Københavns Akvarieforenings Æresemblem og var i 1954 blevet udnævnt til æresmedlem. Ved K.A.s 50 års jubilæum i 1965 modtog Engelhard Lind Københavns Akvarieforenings Æresmedalje. Alle disse Æresbeviser, som blev vist Engelhard Lind, var fuldt fortjente, for ikke alene var Engelhard Lind den mand, der længst og mest har præget Københavns Akvarieforening på en for foreningen og dens medlemmer særdeles god og heldig måde, men han var også, uanset hvad andre, nykomlinge, idag måske mener, den egentlige initiativtager til og foregangsmand indenfor Dansk Akvarie Union, indenfor hvilken han også lige til det sidste ydede en, idag lidet påskønnet, men derfor ikke mindre, fremragende indsats. En indsats, som ingen idag ville kunne gøre ham efter.
 
J. V. Rasmussen
 

Print this page