Københavns Akvarieforening
Forsiden  Foreningen  Møder  Akvariebladet  Galleri  Faktasider  Links 

Forsiden / Foreningen / KA`s historie
KA`s historie

Medlemmer af Selskabet for Stuekulturer i Danmark (stiftet i oktober 1903) havde givet udtryk for et fælles ønske om at etablere en selvstændig akvarieforening. Den 4. maj 1915 samledes derfor en lille gruppe mennesker i restaurationen »Broholms Selskabslokaler«, Frederiksberg Allé 44. Blandt mødedeltagerne var en ung mand, som senere skulle blive kendt i og uden for landets grænser som akvariebogsforfatter og som foregangsmanden for akvariehobbyen i Norden. Hans navn var K.K. Laursen. Der blev stiftet en akvarieforening med tilknytning til Selskabet for Stuekulturer, og foreningen fik navnet »Stuekulturs Akvarievenner«. Der blev valgt en bestyrelse bestående af bogholder H. Geertzen (formand), fotograf Alfred Müller (kasserer) telegrafist L. Cohen, politibetjent Binderkrantz og postbud Larsen. Kontingentet blev fastsat til 2 kroner årligt.

Den første mødeaften blev mandag den 28. juni samme sted, og man ville forsøge fremover at afholde en månedlig mødeaften, med en foredragsholder eller to på programmet. Det må siges at være lykkedes ganske godt. De månedlige medlemsmøder er blevet afholdt lige siden.

Allerede mens drøftelserne om oprettelse af akvarieforeningen foregik i Selskabet for Stuekulturer, havde man besluttet at afholde en akvarieudstilling i abehuset i Zoologisk Have i dagene 1.-14. juli 1915. Det blev en kæmpesucces. Tilstrømningen blev så stor, at det blev besluttet at forlænge den med 4 dage. Man kan sige, at vores tradition med at arrangere offentlige akvarieudstillinger i København er »medfødt«.
 
Med årene blev selvstændighedstrangen i akvarieforeningen stadig større. I maj 1934 tog man det endelige skridt og besluttede at afbryde samarbejdet, og den 15. juli 1934 ændrede foreningen sit navn til Københavns Akvarieforening.

Samme år fandt to væsentlige begivenheder sted. Den 16. august åbnede vi den første akvarieudstilling i Det kgl. Haveselskabs Have på Frederiksberg, som i næsten 50 år kom til at danne rammen om adskillige af de københavnske akvarieudstillinger, og i oktober måned udgav vi det første nummer af tidsskriftet Akvariet - ikke at forveksle med det svenske tidsskrift af samme navn, hvis første nummer havde set dagens lys 7 år før. Hermed påbegyndtes endnu en af de aktiviteter, som vi på forskellig vis har været involveret i lige siden, nemlig udgivelsen af et akvarietidsskrift/akvarieblad.
 
 
 Fra udstillingen i Abehuset i Zoo 1915

KA har haft mange fremtrædende medlemmer. Den navnkundigste er uden tvivl Anton Fr. Bruun, der blev verdenskendt som videnskabelig leder af den danske Galatheaekspedition i 1950-52. På det tidspunkt, hvor Dr. Bruun var aktiv i KA, blev foreningen ledet af en af de største organisatoriske begavelser, vi har set i akvariehobbyen, nemlig Engelhardt Lind. I ikke mindre end 17 år fra 1943 til 1960 med en mindre afbrydelse i 1954 - stod han i spidsen for foreningen. Det blev en storhedstid for KA, der blandt andet i disse år opnåede sit største medlemstal, lige ved 500.
 
 
 
      
 
 
I jubilæumsåret 1965 tog foreningen sit
nye logo i brug, sølvskalaren på blå
baggrund.
Oprindelsen ligger tidligere, men fortaber
sig ellers i historiens tåger.
En begivenhed fra disse år af særlig betydning for Akvariehobbyen i Danmark var stiftelsen af Dansk Akvarie Union. Hvem der første gang fik ideen fortaber sig i historiens tåger, men først da Engelhardt Lind og Dr. Bruun slog sig sammen og fik indkaldt til et møde mellem KA's bestyrelse og repræsentanter fra den daværende Vivarieforening samt fra Helsingør og Roskilde Akvarieforeninger den 13. februar 1940, kom der realiteter i bestræbelserne. Desværre satte 2. verdenskrig en foreløbig stopper for planerne, men umiddelbart efter krigen tog de tanken op igen. DAU blev stiftet den 4. marts 1945 på et møde på Danmarks Akvarium med Dr. Bruun som den første formand. I begyndelsen var det imidlertid kun akvarieforeninger på Sjælland, der tilsluttede sig, og først så sent som i 1970, da foreninger på Fyn meldte sig ind i Unionen, kan man med rette tale om, at den var landsdækkende.
 
Engelhardt Lind blev efterfulgt af en anden af akvariehobbyens store skikkelser, den dynamiske og temperamentsfulde J.V. Rasmussen. Han gjorde et stort arbejde i foreningen, hvor han blandt andet blev kendt som en dygtig arrangør af vore akvarieudstillinger. Også DAU nød godt af hans arbejdskraft. Blandt andet var han i en periode formand for unionen. Men han kom ofte i modstrid med sine omgivelser, og i 1968 meldte han KA ud af DAU.
 
Der fulgte nu en hektisk periode i KA, som det vil føre for vidt at komme ind på her. En vigtig hændelse bør dog nævnes: Hans etablering af Akvariebladet, som blev en konkurrent til Dansk Akvarie Blad. Om det var konkurrencen fra Akvariebladet, eller om det var bladets dårlige økonomi og vanskelighederne med at skaffe redaktør, der var årsagen, har vi ikke kunnet fastslå med sikkerhed, men en kendsgerning er det, at med udgangen af 1970 ophørte udgivelsen af det akvarietidsskrift, som havde været den væsentligste årsag til, at en gruppe KA-medlemmer i sin tid tog initiativet til etableringen af Unionen.
 
J.V. Rasmussens afgang blev lige så dramatisk, som hans formandstid. På generalforsamlingen den 5. december 1972 blev han afsat ved noget, der lignede et »kup«. Rasser blev så vred, at han på stedet lagde sin skriftlige udmeldelse på dirigentens bord. En stor epoke var slut.

De efterfølgende par år var præget af uro og tilbagegang, ikke mindst på den økonomiske front. Det lykkedes imidlertid efterhånden Poul E. Christensen at bringe økonomien på fode igen, og han førte KA tilbage til fællesskabet i DAU.
Medlemsmæssigt var vi gået tilbage gennem mange år. Således faldt medlemstallet fra 265 til 158 i perioden 1968-1974. I 1984 var vi helt nede på 57 medlemmer, men tallet steg frem til 1990, således at vi i vores jubilæumsår kunne runde de 100 medlemmer.
 
Det var Poul Petersen som formand og Tage Knudsen som næstformand, der trak det helt store læs, i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum. 1990 var nok det mest oplevelsesrige år i 1990'erne forstået på den måde, at foreningen havde kapacitet til at arrangere den på det tidspunkt største akvarieudstilling "Fisk og Fugle i Forum". Med Tage Knudsen som primus motor, og med god støtte af akvarieforeningerne i Storkøbenhavn og Vestegnens Fugleforening, blev det århundredets succesudstilling.
 
Året efter blev KA derfor kontaktet af Forum (Københavns Vinterbane) med ønsket om endnu en Fisk og Fugle i Forum '92. Denne udstilling, hvor Forum, de øvrige storkøbenhavnske akvarieforeninger og Vestegnens Fugleforening gik ind som medarrangører, og den efterfølgende Fisk og Fugle i Forum '95, etableret i anledning af DAU's 50 års jubilæum, blev ikke helt den samme økonomiske succes, men de var begge større end den første, idet cykelbanen var fjernet i 1992, og vi tog 1. salen i brug i 1995.
 
Desværre havde både Poul og Tage besluttet, at de ville træde tilbage fra bestyrelsesarbejde, når udstillingen i 1990 var vel overstået. De havde bestemt også ydet deres, Poul som formand i omkring 10 år og Tage som forretningsfører for Akvariebladet i 15 år. De tog dog begge de to sidste udstillinger med, Tage Knudsen som udstillingsleder og Poul Petersen stadig som formand for KA i 1992 og som formand for DAU i 1995.
 
 
 Tilstrømningen til jubilæumsudstillingen
 var overvældende.
 
 
 
 
 Et udsnit af de mange udstillede akvarier
 i Forum 1990.
Herefter fulgte et par år med medlemstilbagegang. Samtidig kunne vi dog glæde os over, at Akvariebladet havde fremgang, ikke mindst efter at der i 1995 blev skiftet bogtrykker. For Akvariebladet blev 1996, 1997 og 1998 nogle gode år, hvor vi fik gammel gæld af vejen og forbedret bladet, for eksempel med flere farvebilleder end nogensinde før.

Det lykkedes i et par år at få stabilisere foreningen, men i det lange løb kneb det med at finde medlemmer til de tunge poster som formand for foreningen og som forretningsfører for Akvariebladet. Til gengæld lå redaktørposten i gode hænder hos Tonny Brandt Andersen, men med udgangen af 2002 måtte vi tage konsekvensen af manglende annonceindtægter og neddrosle Akvariebladets aktiviteter. Vi standsede udgivelsen af bladet som landsdækkende tidsskrift og udgav det i stedet som medlemsblad for KA's medlemmer med 6 årlige numre i et mere beskedent udstyr. På den måde undgik vi en økonomisk katastrofe.
 
I det første års tids gik det fint med det nye blad, hvor formanden Frank Sonny Jensen havde påtaget sig opgaven som både redaktør og annoncetegner, men så opstod der påny problemer på ledelsesfronten, og foreningen kom ud i en alvorlig krise. I sidste øjeblik blev der skabt en ny bestyrelse, lagt en plan for foreningens fremtidige virke og for indhentningen af de mange numre, som vi var bagud med udgivelsen af Akvariebladet. Planen blev gennemført, og i dag har vi igen en velfungerende bestyrelse og et blad, der stort set udkommer til tiden. Medlemstallet ligger stabilt på ca. 50 medlemmer, selv om vi i de senere år har oplevet, at flere af de gamle støttemedlemmer er faldet bort.
 
Hvordan fremtiden vil forme sig, kan du være med til at bestemme ved at blive et aktivt medlem af Københavns Akvarieforening. Forhåbentlig kan vi se frem til en livskraftig 100-årig, når vi i 2015 skal fejre foreningens store runde fødselsdag.
 
 
Dette stykke om Københavns Akvarieforenings historie er skrevet af Poul Petersen og Tonny Brandt Andersen. Størstedelen er hentet fra Poul Petersen's artikel om KA (Akvariebladet nr. 5 1990), i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum.

Print this page